Проекти

През учебната  2021/2022 година  ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ участва в изпълнението дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ стартира изпълнението на проект по национална програма „Иновации в действие“, модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“.
Тази програма дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.
Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ е избрано за едно от дведесетте училища в България, които ще организират форум на територията областта, където се намира училището-домакин, със съвместно определена тема между партниращите училища.
Партньори по програмата са Шесто ОУ „Св. Паисий Хлиендарски“, гр. Кюстендил и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец.
Дейностите по програмата ще включват обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата.

bg rs logoПМГ „Проф. Емануил Иванов“ участва активно в изпълнението на проект CB007.2.22.099 „Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“, финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Сърбия. В рамките на проектните дейности досега беше извършено проучване сред учениците за техните навици относно начина им на живот, както и беше проведено изследване от експерти по кинезитерапия и рехабилитация за здравния статус на учениците по отношение изкривяване на гръбначен стълб и изменения на опорно-двигателния апарат. Като част от проектните дейности бяха оборудвани три кабинета, където учениците ще имат възможност да ползват различни по височина чинове, като и разнообразни техники на стоеж. В приложения материал са описани най-често допусканите грешки при стоеж в ежедневния живот, както и са дадени указания и препоръки за подобряване на навиците на учениците.

На 05 октомври 2020 г. се проведе работна среща с менторите от Уницеф и Асоциация Родители с членове на Координационния съвет по приобщаващо образование на ПМГ за планиране на годишни активности. Това бе началото на дейностите по проекта.

ПМГ Е УТВЪРДЕНО ПИЛОТНО УЧИЛИЩЕ ПО ДВУГОДИШЕН ПРОЕКТ„СТЪПКИ ЗАЕДНО“ ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА СЪВМЕСТНО С УНИЦЕФ И МОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЦЯЛОСТНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИГУРНА УЧИЛИЩНА СРЕДА

В подборът са участвали 111 училища, от които са избани 5 пилотни училища, с писмо на МОН № 9105-340/23.09.2020 г. Проектът е с продължителност две години и обхваща всички участници в образователния процес – ученици, учители и родители.

Предвидени са преживелищни тренинги за намаляване на стреса и превенция на професионалното прегаряне сред учителите; обучения за класни ръководители; срещи и работа с родители; обучения за ученици и работилници с класове. Дейностите в общността се провеждат от външен ментор и супервизор.

По идеи на ученици ще се обзаведат от IKEA модерни и функционални кътове за отдих и комуникация.

proekt-nasilie-
proekt-nasilie-
proekt-nasilie-
proekt-nasilie-

Ето част от дейностите ни:

"Стъпки заедно"

Участвай и променяй

СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ „СТЪПКИ ЗАЕДНО“