Open menu

Проекти

През учебната 2022/2023 година ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ продължи участието си в изпълнението на дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За целите на обученията по дейностите от проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се премина през няколко стъпки, които да гарантират достигането на оптималните резултати, заложени в проекта. Сформира се екип от обучители, които проведоха заседания с цел синхронизиране на работата с участниците и уеднаквяване на дидактическите похвати за преподаване. Съставиха се план-конспекти по обучителния материал. Дефинираха се целевите групи, а именно – новоназначени учители, образователния медиатор на училището, родители и новопостъпили ученици, които да получат приобщаваща помощ за интегриране в образователната среда. До края на месец септември 2022 имаше дежурен екип, който да подпомага родители, които срещат затруднения с дигиталното съдържание, с което оперира училището. На новопостъпилите ученици се оказа помощ както по време на обученията, така и след началото на учебната година, когато се дефинираха индивидуалните нужди на всеки ученик и неговия напредък в реална учебна среда.

Успешен проект по който ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ работи от учебна 2021/2022 година е „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Основната му цел е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.
Дейностите на проекта са насочени към:
• приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

badeste-
badeste-
badeste-
badeste-
badeste-

godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-

 

 В Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил през учебната 2021/2022 година успешно бе реализиран проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. Целта на проекта е подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по профилирана подготовка по природни науки. От тази учебна година форматът на държавните зрелостни изпити е променен и акцентът е в профилираната подготовка, което поражда необходимостта от научни знания и компетенции, формирани във втори гимназиален етап на обучението.
В рамките на проекта бяха закупени два интерактивни дисплея, които се използват в специализирани кабинети по биология и химия и два цифрови тринокулярни микроскопа за лабораторията по биология. Подобрени са възможностите за експериментална работа и в лабораторията по химия учениците имат възможност да използват новите рН-метър, магнитна бъркалка, апарат за електролиза, рефрактометър, електронна везна, дигитални термометри, спиртни лампи, стативи и бюрети за титруване. Кабинетите и лабораторията по физика са снабдени с разнообразни уреди, апарати и макети за физични измервания и визуализиране на астрономически явления.
Закупеното в рамките на проекта оборудване учителите и учениците могат да използват както в профилираната, така и в общообразователната подготовка по съответните предмети. Реализирането на проекта е предпоставка за по-високо качество на обучението по природни науки, насочено към овладяване на ключови компетентности от учениците, към прилагане на наученото в практиката чрез експериментални задачи по тези предмети. Подкрепя идеите и новаторските търсения на нашето училище и отговаря на желанието на професионалната общност за модернизация на обучителния процес.
Каним всички наши приятели и съмишленици да посетят корпус „Природни науки“ в ПМГ-Кюстендил и да се насладят на приятната атмосфера, създадена с огромно желание за мотивиране и проактивност в областта на природните науки!

o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-

През учебната  2021/2022 година  ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ участва в изпълнението дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.