Open menu

Проекти

Шест училища от различни населени места получават финансиране за реализация на проекти за преодоляванеproekt uz образователните трудности, причинени от пандемията, от новата програма “Учим заедно” на фондация “Заедно в час”. Програмата се реализира за първа година (oт 1 януари 2022 година) с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” и цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските в знанията и уменията на учениците, натрупани по време на пандемията.

“Вярваме, че проектите финалисти имат потенциала да адресират належащи проблеми в образователната система. Желанието ни е финалните продукти от всеки проект да бъдат разпространени широко и да могат да са достъпни за прилагане и в други училища, които срещат сходни трудности”, споделя Мариян Ранков, ръководител “Образователни проекти” във фондация “Заедно в час”.
След реализиране на проектите ще бъдат създадени и споделени полезни ресурси за свободно ползване, които ще адресират трудности, свързани с дистанционното обучение. Всички ресурси ще бъдат споделени през комуникационните канали на “Заедно в час” и prepodavame.bg.
Ето и повече за проекта на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил:

Проект “#учимЗаедно” по програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”, която цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България. Тя се реализира от Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” за период от една година.
Проектът обхваща ученици от V до VII клас, включително и ученици в партньорското ни училище – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил. Той цели наваксването на знания по БЕЛ и математика, причинени от онлайн обучението и изграждане у учениците на нагласа за развитие. Партньори в изпълнение на дейностите са Център за творческо обучение, Училищна Телерик Академия и Институт за изследвания в образованието. Като резултат от проекта ще бъдат създадени наръчници за наваксването на пропуски по БЕЛ и математика, както и наръчник за изграждането на нагласа за развитие у учениците. Всички наръчници ще включват методическа част, планове на дейности и ресурси. Мултиплицирането на добрите практики и създадените ресурси ще се осъществи чрез сайт на проекта и работни срещи.

Основна част от дейностите по проекта са заниманията с ученици: "Дигитални науки и нагласа за развитие"– включени 155 ученика, занимания с ученици по "Математика" - 28 ученика и занимания с ученици по "БЕЛ" - 29 ученика. Проектът включва също така обучения на учители и на родители.

Целите ни са:
Усвояване на общозадължителния минимум от знания и умения. Попълване на пропуски в материала. Формиране на интерес и мотивация у учениците за придобиване на нови знания и умения. Усвояване методите за саморегулирано учене. Подготовка за национално външно оценяване по БЕЛ и математика. Разширяване на терминологическия речник. Усъвършенстване на уменията да прилагат теорията при решаване на задачи. Повишаване на мотивацията на учениците към учебния процес и осъзнаването на тяхната важна роля в обучението. Умения за практическо прилагане на теоретични знания. Умения за правилно разпределение на предоставеното време и за търсене на решения в проблемна ситуация. Формиране на социални умения, емоционални компетентности и нагласи като гаранция за успех не само в училище, но и на работното място и в живота.
Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображение. Целим да образоваме учениците за това как работят технологиите и компютрите, защо програмирането е важно, какви други умения помагат за развитието на новите технологии. Развиваме логическото им мислене и умението да разбиват решението на един проблем на кратки и ясни стъпки, което ще им е полезно не само в програмирането, но и в живота като цяло. Целта ни е да повишим скоростта и интереса към ученето. Едно от ключовите умения за всеки ученик е да може да учи бързо, лесно и да се приспособява по-бързо към промените. Това може да се случи, ако надградим сегашните методи на преподаване, като по този начин повишим мотивацията и интереса да се учат нови неща.

n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-

 

Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ има оборудвани модерни външна и вътрешна подвижна площадки за БДП, които са финансирани по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул  5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Новоизградената външна площадка е съобразена със съвременните изисквания за плановете за преподаване на БДП. Площадките разполагат с интерактивно оборудване и дидактически средства – пътни знаци, стоп палки, сигнални жилетки, конуси, светофари, велосипед, табла за обучение по БДП, очила за симулация за употреба на алкохол и наркотични вещества и програмируем учебен робот. Вече се провеждат занятия с ученици по безопасност на движението по пътищата, посредством площадките. Учениците с интерес изучават и използват ползотворно оборудването в рамките на предвидените часове за обучение.

bdp
bdp
bdp

Intel® Skills for Innovation (Умения за иновации) – проект на INTEL, който се реализира през  учебната 2021/2022 година пилотно в 4 училища в България в сътрудничество с Център за творческо обучение. ПМГ гр. Кюстендил е едно от пилотните училища. Дейностите на проекта са предназначени за учители и ученици, като целят да вдъхновят следващото поколение иноватори. Програмата Intel® Skills for Innovation се основава на модел за изграждане на необходимите умения за успех на учениците в ерата на технологиите и Четвъртата индустриална революция. Skills for Innovation насочва вземащите решения и преподавателите при внедряването на технологии и създаването на възможности за учене, които активно ангажират учениците по целия свят. Фокусът е върху трансформиране на начина, по който технологията се използва в образованието.

Read More

 proekt uchenicheski praktiki logoПрез учебната 2022/2023 година ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ участва в дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ на Министерството на образованието и науката, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

 Успешен проект по който ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ работи от учебна 2021/2022 година е „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основната му цел е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.

 Дейностите на проекта са насочени към:
• приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.