Open menu

Предлагаме Ву да се запознаете с Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19