Организация на образователния процес

В съответствие със заповед РД-01-220/08-04-2021на министъра на здравеопазването, за учениците от 7, 8 и 10 клас от понеделник (12 април 2021 година) учебният процес ще се провежда присъствено - първа смяна, от 8:00 часа.

 

Уважаеми родители, ученици и колеги,

На 4 февруари 2021 година започва втори срок на учебната 2020/2021 година.

Образователният процес на 4 февруари ще започне присъствено (за две седмици) за учениците от 7, 8 и 12 клас, съгласно заповед на министъра на здравеопазването. Началото на учебните занятия за ПЪРВА смяна е 8:00 часа, а за ВТОРА смяна (12 клас) е 12:10 часа. Класните ръководители ще напомнят на учениците какъв е графикът на учебните им часове за всеки ден, когато те се провеждат присъствено. Той е същият, какъвто беше преди преминаването към обучение от разстояние. Седмичното учебно разписание не се променя. То е валидно за цялата учебна година.

Във връзка със заповед №РД-01-51/26.01.2021 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със заповед №РД-01-718/18.12.2020, изм. и доп. със заповед №РД-01-718/18.12.2020, изм. и доп. със заповед №РД-01-20/15.01.2021, изм. и доп. със заповед №РД-01-52/26.01.2021 , както и заповед № РД09-290/29.01.2021 г. образователния процес продължава от разстояние в електронна среда с изключение на присъствените учебни занятия, както следва:

от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 клас и 12 клас;

от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5,10 и 11 клас;

от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

Предоставяме Ви училищни документи, регламентиращи организацията на учебния процес на учениците от ПМГ

 Образователният процес за учениците от прогимназиален и гимназиален етап на образование (V – XII клас) в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” в сградата на училището временно да се преустанови и да продължи от разстояние в електронна среда по утвърденото учебно разписание и дневния график на учебните часове за ОРЕС (синхронно обучение от разстояние в електронна среда), при спазване на Правила за обучение от разстояние в електронна среда (Приложение № 29 на ПДУ на ПМГ, публикувани на сайта на училището), считано от 30 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г.

 

От 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително образователният процес за учениците от V – XII клас в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” в сградата на училището временно  се преустановява и продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото учебно разписание и дневния график на учебните часове за ОЕСР (обучение в електронна среда от разстояние).

Предлагаме да се запознаете със заповед № 158/11.11.2020 г. на Директора на ПМГ.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С решение №584/20.08.2020 г. на Министерския съвет на основание чл.38, ал.6 и чл.39, ал.5 от ЗПУО ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ в град Кюстендил е включена в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година (аналогично решение №479/05.08.2019 г. на Министерския съвет за учебната 2019/2020 година). Проектът “Ние и гласът на времето” цели внедряване на иновативни елементи в организацията на училищната среда за постигане на единство между академичните постижения, социално-емоционалната зрялост на учениците и развитието на индивидуалните образователни потребности и интереси.

ПЛАНИРАМЕ да разширим нашата иновация, а именно: В одобрената за ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ училищна иновация като неин елемент да се включи възможността присъственото обучение в училището за учениците от 5. до 12. клас в дневна и комбинирана форма да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо.

Предлагаме Ви да се запознаете с направеното предложение и в срока до 26 октомври 2020 година да получим декларацията от Вас.

На заседание на ПС (08.09.2020г.) се обсъди организацията на образователния процес в ПМГ ”Проф. Емануил Иванов” през учебната 2020/2021 година.

Приети са :

ПЛАН за организация на образователния процес в ПМГ ”Проф. Емануил Иванов” през учебната 2020/2021 година

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА за намаляване на риска от заразяване в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година,  с които Ви предлагаме да се запознаете:

 

 

Уважаеми родители,
В процес сме на организация на образователния процес за учебната 2020/2021 година в условията на продължаваща пандемия от КОВИД-19. Очакваме Здравен протокол от Министерството на здравеопазването и Указания/Заповеди от МОН.
Необходимо е да сме наясно с нагласите на родителите и учениците, които са пълноправни участници в този процес.
Затова се обръщаме към родителите с молба да участвате в това допитване като отразите становището си като семейство - с участието и на ученика....

На 27 август от 17:30 часа в Конферентната зала на училището ще се проведе съвместно заседание на ръководството на училището и Обществения съвет, на което са поканени за участие и всички, които желаят да участват с идеи (учители, родители, ученици). Предлагаме Ви да се запознаете с  поканата за предстоящото съвместно заседание..

Ще обсъдим идеите, приложимостта им, ситуацията, информацията, обстоятелствата, целите и възможните решения и опасности.

В тази връзка молбата ни е да попълните  анкета в най-кратък срок.

Това е линк към анкетата за допитване за нагласите относно организацията на учебната 2020/2021 година.

https://forms.gle/cKsNYRmSdKPcszP48

Нека заедно да вземем най - правилното решение за организация на образователния процес за учебната 2020/2021 година в условията на продължаваща пандемия от КОВИД-19.