Open menu

УЧИЛИЩЕТО В ИМЕНА И ДАТИ

       Със Заповед № Д-14/ 01. 08. 1973 год. на Министерството на народната просвета в Кюстендил е открита Окръжна математическа гимназия „Димитър Каляшки”. За първи път в България, по подобие на Математическа гимназия  № 442 в Москва, към кюстендилската гимназия се откриват и прогимназиални паралелки в V, VІ и VІІ клас.

       Със Заповед № РД-14-4/ 12. 04. 1985 год. на Министерството на народната просвета Окръжна математическа гимназия  е преобразувана в природоматематическа (ПМГ) с възможност за обучение в профили „математика”, „физика”, „химия” и „биология”.

       Със същата заповед в ПМГ се осъществява прием в клас за интензивно изучаване на чужд език. През пролетта на 1992 год. С решение на Общинския съвет-Кюстендил училището се преименува в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”.

       Със Заповед № РД-09-563/ 16. 05. 1996 год. на Министъра на образованието и науката от 1996 год. До 2002 год. В ПМГ се обучават експериментално паралелки с профил „среден мениджър” по програма на Института за образование и наука „Т. Самодумов” – София.

       За своите близо 50 години ПМГ „Проф. Емануил Иванов” има богата история, висок авторитет и отлични перспективи. Целта на учителите е да подготвят своите ученици както за отговорностите на днешния ден, така и за предизвикателствата на утрешния. И не на последно място – да съчетават изискванията за знания с утвърждаването на откривателски дух.