На горе

Документи на ПМГ

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ПМГ
СТРАТЕГИЯ за развитие нa Природоматематическа гимназия „Професор Емануил Иванов“ гр. Кюстендил за периода от 2023 - 2027 години
ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПОДБОР И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“ – КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН за работата на училището през учебната 2022/2023 година

Годишният план за дейността на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“
е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КСПО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“ - КЮСТЕНДИЛ - 2022-2023 г.

Приети на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна 2022/2023 година

Приета на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ за учебната 2022/2023 година

Приета на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 1/04.10.2022 г.
и е утвърден със Заповед № 48/04.10.2022 г. на Директора на училището.

Спортната история на ПМГ - резюме
Предложения за извънкласни занимания по интереси за учебната 2022/2023 г.
Заявление от родител за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година (2022/2023)
Заявление от родител за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година (2022/2023)
Заявление за освобождаване от ФВС за учебната 2022/2023 година
Транспортна схема на ученическите автобуси за учебната 2022/2023 г.
Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година - 11.08.2022
Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година - 08.08.2022
Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година
Обява за свободно място за длъжността Образователен медиатор по НП "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници"
П Р О Г Р А М А за вътрешноинституционална квалификация 4 и 5 юли 2022 година
Заявление за участие в дейности по НП “Отново заедно”, 2022 г.
Критерии за определяне на ученици за участие в НП „Отново заедно“
Програма на церемонията по дипломиране - випуск 2022
Покана за церемония по Дипломиране на Випуск 2022
 
 
Powered by Phoca Download