ПМГ-ПИЛОТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ В НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА “УПРАВЛЯВАМЕ УЧИЛИЩЕТО С УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ”

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” - ПИЛОТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ В НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА  “УПРАВЛЯВАМЕ УЧИЛИЩЕТО С УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ”

 През втория учебен срок на учебната 2022/2023 година Природоматематическа гимназия се присъедини към Националната инициатива на Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) и Синдиката на Българските учители (СБУ) „Управляваме училището с ученическо самоуправление“. Инициативата се реализира пилотно в едно училище от всяка област.

 В ПМГ вече са проведени изборите на Ученическите съвети на всеки клас, които се състоят от 5 членове. Всеки от членовете пое по едно направление на дейностите: 

  • Учебна дейност; 
  • Трудова дейност; 
  • Организационна дейност
  • Културни, информационни и творчески дейности. 

 Във всеки клас бяха приети и започнаха да се реализират планове на дейности и инициативи, свързани с ученическото самоуправление на всеки клас до края на учебната година.

 Тече подготовката в изготвянето на Училищен вестник от учениците, които ще работят в екип заедно с учители от гимназията. 

 Ключова роля в изграждането на ученическото самоуправление имат всички участници в образователния процес - учениците, учителите, директорът, родителите, местните институции, обществениците, медиите,  бизнесът, структурите на гражданското общество.

 Вярваме, че с присъединяването си към националната инициатива правим поредната крачка към стратегията на училището за създаване на сигурна среда и сплотена общност, което е ключ към изграждане на съвременната визия на гимназията ни.