Обучение на новоприети ученици в 5 и 8 клас и техните родители

Всички новопостъпили ученици и в пети и в осми клас, заедно с родителите си ( в съответствие на изискванията за изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“т) трябва да преминат през обучение. Обученията ще бъдат по предварително изготвен график (тоест при подаване на документите за записване, всеки трябва да посочи удобен за него и детето му ден и час) ще се състоят в началото на м. септември - от 1 до 14, в три часови пояса - от 10:00 ч, 14:00 ч. и 17:30 ч. Продължителност на обучението - 4 учебни часа за учениците и 2 астрономически часа за родителите.

При записване в училище е необходимо да се представят Приложение 9 и Приложение 20 по проекта.

Предлагаме Ви да се запознаете с кратки указания, относно изискванията за изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (наричан оттук нататък „Проекта”). По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Дейност 2
Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 4
Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)
Дейността включва провеждане на краткосрочни обучения на образователни медиатори и родители на ученици за работа в електронна среда, (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание, работа с платформи, съдържащи специфично електронно образователно съдържание, и със специфични софтуери за деца и ученици със специални образователни потребности и др.), с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда.