Състезания за ученици от ІV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ,

Със заповед №РД06-297 от 13.11.2020 година на началника на РУО-Кюстендил за област Кюстендил ПМГ “Проф. Емануил Иванов“ е определена за училище-координатор на:

1.       Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година.

2.       Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ през учебната 2020/2021 година.

Съгласно ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2020/2021 година (Приложение №2), утвърден със заповед № РД09-2134/28.08.2020 година на министъра на образованието и науката и последно изменен със заповед NoРД09-823/05.04.2021 г., датите за провеждането на тези състезания е следното:

   Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас
   през учебната 2020/2021 година

  8.05.2021 година,

  начало: 9:00 часа

   Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“
   през учебната 2020/2021 година

  15.05.2021 година,

   начало: 9:00 часа

 

За всяко от тези състезания на страницата на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“ са публикувани РЕГЛАМЕНТИ. Моля да се запознаете с тях.

За участие в тези състезания:

-          До 29.04.2021 година родителят/настойникът подава до директора на училището координатор ЗАЯВЛЕНИЕ за участие и ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас –прилагам формулярите на заявление и декларация. Ако няма декларация, то приемаме, че резултатите на ученика ще бъдат публикувани само с фиктивен номер.

-          До 11.05.2021 година родителят/настойникът подава до директора на училището координатор ЗАЯВЛЕНИЕ за участие и ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие за участие в Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“–прилагам формулярите на заявление и декларация. Ако няма декларация, то приемаме, че резултатите на ученика ще бъдат публикувани само с фиктивен номер.

Създадена е следната организация за събиране на заявленията:

-          Заявленията ще се събират в училището, в което учи ученикът - за улеснение на родителите сме подготвили заявление, с което родителят/настойникът може да подаде едновременно заявление и за двете състезания поради краткото време между тях, като отбелязва на кое от състезанията ще се яви детето му – едно от посочените или на двете.

  Приложения:

1.       Заявление за участие в състезанията и декларация за информирано съгласие.

2.       Регламент на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

3.       Регламент на състезание „Математика за всеки”.

  Бъдете здрави!

 ЕЛЕНА СТОИЛОВА

Директор на ПМГ, Кюстендил