Open menu

Правилник за дейността на ПМГ през учебната 2020/2021 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ - АКТУАЛИЗИРАНО
Правилник за дейността на ПМГ през учебната 2020/2021 год.
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ“, ГР. КЮСТЕНДИЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 20202021 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. КАЛЕНДАР НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В РАМКИТЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. РЕД И НАЧИН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, ПРОЯВИ, ИЗЯВИ И МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩЕСТВЕНИ, КУЛТУРНИ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО В И ИЗВЪН КЛАС
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ ЗА ЕДИН УЧЕБЕН СРОК ИЛИ ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. РЕД ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВЪТРЕШНАТА МОТИВАЦИЯ (ЧЛ. 45 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. СТАТУТ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КОНСТАНТИН ЖОСТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. ПРАВИЛА, КОИТО РЕГЛАМЕНТИРАТ УДОСТОЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ С НАГРАДИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. ГРУПИ НА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА НА УЧИЛИЩЕТО КЪМ ЧЛ. 105 ОТ ПДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18. АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕДИ НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19. АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20. РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21. ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE G SUITE В ПМГ - КЮСТЕНДИЛ
 
 
Powered by Phoca Download