Проекти

Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ има оборудвани модерни външна и вътрешна подвижна площадки за БДП, които са финансирани по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул  5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Новоизградената външна площадка е съобразена със съвременните изисквания за плановете за преподаване на БДП. Площадките разполагат с интерактивно оборудване и дидактически средства – пътни знаци, стоп палки, сигнални жилетки, конуси, светофари, велосипед, табла за обучение по БДП, очила за симулация за употреба на алкохол и наркотични вещества и програмируем учебен робот. Вече се провеждат занятия с ученици по безопасност на движението по пътищата, посредством площадките. Учениците с интерес изучават и използват ползотворно оборудването в рамките на предвидените часове за обучение.

bdp
bdp
bdp

През учебната 2022/2023 година ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ продължи участието си в изпълнението на дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За целите на обученията по дейностите от проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се премина през няколко стъпки, които да гарантират достигането на оптималните резултати, заложени в проекта. Сформира се екип от обучители, които проведоха заседания с цел синхронизиране на работата с участниците и уеднаквяване на дидактическите похвати за преподаване. Съставиха се план-конспекти по обучителния материал. Дефинираха се целевите групи, а именно – новоназначени учители, образователния медиатор на училището, родители и новопостъпили ученици, които да получат приобщаваща помощ за интегриране в образователната среда. До края на месец септември 2022 имаше дежурен екип, който да подпомага родители, които срещат затруднения с дигиталното съдържание, с което оперира училището. На новопостъпилите ученици се оказа помощ както по време на обученията, така и след началото на учебната година, когато се дефинираха индивидуалните нужди на всеки ученик и неговия напредък в реална учебна среда.

 proekt uchenicheski praktiki logoПрез учебната 2022/2023 година ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ участва в дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ на Министерството на образованието и науката, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда; Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

 Успешен проект по който ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ работи от учебна 2021/2022 година е „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Основната му цел е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.

 Дейностите на проекта са насочени към:
• приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Успешен проект по който ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ работи от учебна 2021/2022 година е „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Основната му цел е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.
Дейностите на проекта са насочени към:
• приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

badeste-
badeste-
badeste-
badeste-
badeste-

godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-