Проекти

Успешен проект по който ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ работи от учебна 2021/2022 година е „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Основната му цел е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.
Дейностите на проекта са насочени към:
• приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

badeste-
badeste-
badeste-
badeste-
badeste-

godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-
godi6na-

 

Шест училища от различни населени места получават финансиране за реализация на проекти за преодоляване образователните трудности, причинени от пандемията, от новата програма “Учим заедно” на фондация “Заедно в час”. Програмата се реализира за първа година (oт 1 януари 2022 година) с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” и цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските в знанията и уменията на учениците, натрупани по време на пандемията.
“Вярваме, че проектите финалисти имат потенциала да адресират належащи проблеми в образователната система. Желанието ни е финалните продукти от всеки проект да бъдат разпространени широко и да могат да са достъпни за прилагане и в други училища, които срещат сходни трудности”, споделя Мариян Ранков, ръководител “Образователни проекти” във фондация “Заедно в час”.
След реализиране на проектите ще бъдат създадени и споделени полезни ресурси за свободно ползване, които ще адресират трудности, свързани с дистанционното обучение. Всички ресурси ще бъдат споделени през комуникационните канали на “Заедно в час” и prepodavame.bg.
Ето и повече за проекта на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил:

Проект “#учимЗаедно” по програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”, която цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България. Тя се реализира от Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” за период от една година.
Проектът обхваща ученици от V до VII клас, включително и ученици в партньорското ни училище – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил. Той цели наваксването на знания по БЕЛ и математика, причинени от онлайн обучението и изграждане у учениците на нагласа за развитие. Партньори в изпълнение на дейностите са Център за творческо обучение, Училищна Телерик Академия и Институт за изследвания в образованието. Като резултат от проекта ще бъдат създадени наръчници за наваксването на пропуски по БЕЛ и математика, както и наръчник за изграждането на нагласа за развитие у учениците. Всички наръчници ще включват методическа част, планове на дейности и ресурси. Мултиплицирането на добрите практики и създадените ресурси ще се осъществи чрез сайт на проекта и работни срещи.

Основна част от дейностите по проекта са заниманията с ученици: "Дигитални науки и нагласа за развитие"– включени 155 ученика, занимания с ученици по "Математика" - 28 ученика и занимания с ученици по "БЕЛ" - 29 ученика. Проектът включва също така обучения на учители и на родители.

Целите ни са:
Усвояване на общозадължителния минимум от знания и умения. Попълване на пропуски в материала. Формиране на интерес и мотивация у учениците за придобиване на нови знания и умения. Усвояване методите за саморегулирано учене. Подготовка за национално външно оценяване по БЕЛ и математика. Разширяване на терминологическия речник. Усъвършенстване на уменията да прилагат теорията при решаване на задачи. Повишаване на мотивацията на учениците към учебния процес и осъзнаването на тяхната важна роля в обучението. Умения за практическо прилагане на теоретични знания. Умения за правилно разпределение на предоставеното време и за търсене на решения в проблемна ситуация. Формиране на социални умения, емоционални компетентности и нагласи като гаранция за успех не само в училище, но и на работното място и в живота.
Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображение. Целим да образоваме учениците за това как работят технологиите и компютрите, защо програмирането е важно, какви други умения помагат за развитието на новите технологии. Развиваме логическото им мислене и умението да разбиват решението на един проблем на кратки и ясни стъпки, което ще им е полезно не само в програмирането, но и в живота като цяло. Целта ни е да повишим скоростта и интереса към ученето. Едно от ключовите умения за всеки ученик е да може да учи бързо, лесно и да се приспособява по-бързо към промените. Това може да се случи, ако надградим сегашните методи на преподаване, като по този начин повишим мотивацията и интереса да се учат нови неща.

n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-
n-programa-

 

Intel® Skills for Innovation (Умения за иновации) – проект на INTEL, който се реализира през  учебната 2021/2022 година пилотно в 4 училища в България в сътрудничество с Център за творческо обучение. ПМГ гр. Кюстендил е едно от пилотните училища. Дейностите на проекта са предназначени за учители и ученици, като целят да вдъхновят следващото поколение иноватори. Програмата Intel® Skills for Innovation се основава на модел за изграждане на необходимите умения за успех на учениците в ерата на технологиите и Четвъртата индустриална революция. Skills for Innovation насочва вземащите решения и преподавателите при внедряването на технологии и създаването на възможности за учене, които активно ангажират учениците по целия свят. Фокусът е върху трансформиране на начина, по който технологията се използва в образованието.

 

 

inovacia-
inovacia-
inovacia-
inovacia-

 В Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил през учебната 2021/2022 година успешно бе реализиран проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. Целта на проекта е подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по профилирана подготовка по природни науки. От тази учебна година форматът на държавните зрелостни изпити е променен и акцентът е в профилираната подготовка, което поражда необходимостта от научни знания и компетенции, формирани във втори гимназиален етап на обучението.
В рамките на проекта бяха закупени два интерактивни дисплея, които се използват в специализирани кабинети по биология и химия и два цифрови тринокулярни микроскопа за лабораторията по биология. Подобрени са възможностите за експериментална работа и в лабораторията по химия учениците имат възможност да използват новите рН-метър, магнитна бъркалка, апарат за електролиза, рефрактометър, електронна везна, дигитални термометри, спиртни лампи, стативи и бюрети за титруване. Кабинетите и лабораторията по физика са снабдени с разнообразни уреди, апарати и макети за физични измервания и визуализиране на астрономически явления.
Закупеното в рамките на проекта оборудване учителите и учениците могат да използват както в профилираната, така и в общообразователната подготовка по съответните предмети. Реализирането на проекта е предпоставка за по-високо качество на обучението по природни науки, насочено към овладяване на ключови компетентности от учениците, към прилагане на наученото в практиката чрез експериментални задачи по тези предмети. Подкрепя идеите и новаторските търсения на нашето училище и отговаря на желанието на професионалната общност за модернизация на обучителния процес.
Каним всички наши приятели и съмишленици да посетят корпус „Природни науки“ в ПМГ-Кюстендил и да се насладят на приятната атмосфера, създадена с огромно желание за мотивиране и проактивност в областта на природните науки!

o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-