нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

нашето училище

следете новините и създадената организация в рубриката ЗАЩИТА ОТ COVID-19

нашето училище

2022/2023 учебна година

Добре дошли

в официалният сайт на Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" гр.Кюстендил!

В Природоматематическа гимназия всичко е “някак по-иначе”, защото:

  • нашето училището има собствен облик, правила и училищни ценности, които ние уважаваме, пазим и развиваме;

iu 2

  • има среда, която ни мотивира за сериозен учебен труд, провокира нашия стремеж към знания и постижения;
  • нашите преподаватели умеят да ни изкушават и успешно да ни водят в необятното пространство на знанието;
  • имаме възможност за изяви в състезания, конкурси, олимпиади и побеждаваме!;
  • участваме в разработването и реализирането на проекти;
  • умеем да се забавляваме и да се радваме на красивото и доброто;
  • заедно, учители и ученици, покоряваме актуалността на днешния ден, за да бъдем готови за бъдещето.

ЗАЩО ПМГ?: За повече от четири десетилетия ПМГ “Проф. Емануил Иванов” се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователната мисъл.

Представяне на нашето училище

Последвайте ни в:  facebook 31   youtube icon 31

Виж повече

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2022/2023 година ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ продължи участието си в изпълнението на дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За целите на обученията по дейностите от проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се премина през няколко стъпки, които да гарантират достигането на оптималните резултати, заложени в проекта. Сформира се екип от обучители, които проведоха заседания с цел синхронизиране на работата с участниците и уеднаквяване на дидактическите похвати за преподаване. Съставиха се план-конспекти по обучителния материал. Дефинираха се целевите групи, а именно – новоназначени учители, образователния медиатор на училището, родители и новопостъпили ученици, които да получат приобщаваща помощ за интегриране в образователната среда. До края на месец септември 2022 имаше дежурен екип, който да подпомага родители, които срещат затруднения с дигиталното съдържание, с което оперира училището. На новопостъпилите ученици се оказа помощ както по време на обученията, така и след началото на учебната година, когато се дефинираха индивидуалните нужди на всеки ученик и неговия напредък в реална учебна среда.

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.