Open menu

Проекти

bg rs logoПМГ „Проф. Емануил Иванов“ участва активно в изпълнението на проект CB007.2.22.099 „Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“, финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Сърбия. В рамките на проектните дейности досега беше извършено проучване сред учениците за техните навици относно начина им на живот, както и беше проведено изследване от експерти по кинезитерапия и рехабилитация за здравния статус на учениците по отношение изкривяване на гръбначен стълб и изменения на опорно-двигателния апарат. Като част от проектните дейности бяха оборудвани три кабинета, където учениците ще имат възможност да ползват различни по височина чинове, като и разнообразни техники на стоеж. В приложения материал са описани най-често допусканите грешки при стоеж в ежедневния живот, както и са дадени указания и препоръки за подобряване на навиците на учениците.

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ стартира изпълнението на проект по национална програма „Иновации в действие“, модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“.
Тази програма дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.
Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ е избрано за едно от дведесетте училища в България, които ще организират форум на територията областта, където се намира училището-домакин, със съвместно определена тема между партниращите училища.
Партньори по програмата са Шесто ОУ „Св. Паисий Хлиендарски“, гр. Кюстендил и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец.
Дейностите по програмата ще включват обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата.

На 05 октомври 2020 г. се проведе работна среща с менторите от Уницеф и Асоциация Родители с членове на Координационния съвет по приобщаващо образование на ПМГ за планиране на годишни активности. Това бе началото на дейностите по проекта.

ПМГ Е УТВЪРДЕНО ПИЛОТНО УЧИЛИЩЕ ПО ДВУГОДИШЕН ПРОЕКТ„СТЪПКИ ЗАЕДНО“ ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА СЪВМЕСТНО С УНИЦЕФ И МОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЦЯЛОСТНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИГУРНА УЧИЛИЩНА СРЕДА

В подборът са участвали 111 училища, от които са избани 5 пилотни училища, с писмо на МОН № 9105-340/23.09.2020 г. Проектът е с продължителност две години и обхваща всички участници в образователния процес – ученици, учители и родители.

Предвидени са преживелищни тренинги за намаляване на стреса и превенция на професионалното прегаряне сред учителите; обучения за класни ръководители; срещи и работа с родители; обучения за ученици и работилници с класове. Дейностите в общността се провеждат от външен ментор и супервизор.

По идеи на ученици ще се обзаведат от IKEA модерни и функционални кътове за отдих и комуникация.

proekt-nasilie-
proekt-nasilie-
proekt-nasilie-
proekt-nasilie-

Ето част от дейностите ни:

"Стъпки заедно"

Участвай и променяй

СПОРТНО СЪСТЕЗАНИЕ „СТЪПКИ ЗАЕДНО“

 

От месец ноември 2019 година Природоматематическа гимназия " Проф. Ем. Иванов" започва дейности по проект „Образование за утрешния ден“.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Read More