Open menu

Проекти

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ПМГ " Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил участва в проекта.

Read More

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Прoekt BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)"
Увбсайт на проекта - tvoiatchas.mon.bg

Read More

На 31 май 2014 г. стартират на обученията по дейност II.2 от проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР „Специализирана квалификация в институции,

Read More

Създадени клубове по интереси: „Екология и устойчиво развитие”, „Математика”, „астрономия” и „Семиотика”, „Химия”, „Моден и текстилен дизайн”, „Българските народни танци – извор на красота и духовност”, „Инициатива за здраве”.

Read More