Система за кариерно ориентиране в училищното образование

proekt karieri

 

 На 16 март от 14.00 часа в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Kюстендил официално бе открит първият за областта клуб „Кариера".

 Клубът е съз­да­ден в из­пъл­не­ние на Про­ект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нан­си­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве. Прог­ра­ма­та за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те на ни­во учи­ли­ще е из­гот­ве­на в из­пъл­не­ние на дей­нос­ти­те, съг­лас­но До­го­вор № Д03-156 от 23.06.2016 год., сключен меж­ду Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и ДЗЗД „Ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не 2020“ за из­пъл­не­ние на об­щес­т­ве­на по­ръч­ка с пред­мет „Съз­да­ва­не на Прог­ра­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те на ни­во учи­ли­ще“.                                                                   

      Официалните гости на събитието бяха г-жа Соня Найденова – асистент по проекта към Министерството на образованието и науката, г-жа Мая Миленкова – административен ръководител на Кюстендилски районен съд, г-жа Елисавета Деянчева- районен съдия в Кюстендилски районен съд, г-н Светослав Василев – зам. – кмет „Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт", г-жа Нели Петкова – директор на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” в Община Кюстендил, г-жа Радостина Новакова – Началник на РУО и ръководител на Местния екип за съдействие и подкрепа по проекта, г-жа Теодора Йорданова – началник на отдел АПФСИО в РУО – Кюстендил и Директори на кюстендилски училища.

       Ученици, участващи в откриването на клуба – Изабел Мелис (V а клас), Ана Върбанова (V б клас), Цветелина Стоянова (ІХ г клас), Александра Станкова (ІХ г клас), Натали Костадинова (Х в клас) и Георги Алексиев (ХІІ а клас)

     Заснемание и мотаж на видеоклип – Тони Костов (ХІІ а клас)  

      Представящи етюда ученици – Божидар Стоянов, Божидара Начева, Александра Бързункова и Стела Георгиева (от ХІ б клас)

      Водеща на събитието – Натали Костадинова (Х в клас).

otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-
otkrivane-