Open menu

През учебната 2022/2023 година ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ продължи участието си в изпълнението на дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. За целите на обученията по дейностите от проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се премина през няколко стъпки, които да гарантират достигането на оптималните резултати, заложени в проекта. Сформира се екип от обучители, които проведоха заседания с цел синхронизиране на работата с участниците и уеднаквяване на дидактическите похвати за преподаване. Съставиха се план-конспекти по обучителния материал. Дефинираха се целевите групи, а именно – новоназначени учители, образователния медиатор на училището, родители и новопостъпили ученици, които да получат приобщаваща помощ за интегриране в образователната среда. До края на месец септември 2022 имаше дежурен екип, който да подпомага родители, които срещат затруднения с дигиталното съдържание, с което оперира училището. На новопостъпилите ученици се оказа помощ както по време на обученията, така и след началото на учебната година, когато се дефинираха индивидуалните нужди на всеки ученик и неговия напредък в реална учебна среда.