Open menu

Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ е Иновативно училище и в центъра на нашата иновация са развитието на уменията в общността – социални и емоционални компетентности, т.е. умения на хората на 21 век, които са в основата на самоактуализиращата се личност. Новите реалности и световни тенденции изискват нов прочит и разбиране за това какво всъщност означава да си гражданин в 21 век и съществена част от тях са управлението на отпадъците и опазването на околната среда.

В гимназията отпадъците се разпределят разделно от години, коледната украса и елхите са изработени от рециклирани материали, а от настоящата година сме партньори на Българския дарителски форум и се ангажираме с много кампании, включително свързани с екология, прилагаме разделно събиране на боклука и имаме поставено „сърце за капачки“. Предстои изработването и монтирането на компостер за листна и растителна маса от Община Кюстендил.
Ето защо на територията на училището, в началото на настоящата 2022/2023  учебна година, бе поставен Шишеяд, чрез който се присъединяваме към кампанията “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!, част от проект “Партньорство за красива и чиста България” и дългосрочната програма _Място България на сдружение БГ Бъди активен. Събраното количество пластмаса ще бъде дарено за целите на кампанията и с това да се допринесе за повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Подписахме договор с фирма „Унитрейд 2011 ООД“, която изкупува и извозва събраните материали за рециклиране. Наши партньори са: община Кюстендил; родителската общност, с които реализираме съвместни инициативи; BG BE Active и др.