Open menu

02211-2018-0002

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към ПМГ"Проф.Ем. Иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване”; обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане”.

Дата и час на публикуване: 23/08/2018 (дд/мм/гггг)

АОП номер: 02211-2018-0002 Статус: активна
 
Индивидуален номер на процедурата: Решение номер 2 от дата 23.08.2018 г. 
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: Стойност, без да се включва ДДС: 126272.13 BGN
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 1 30100000
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/09/2018 17:00
 
Документи:
No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   864189   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.08.2018 23.08.2018
2   864190   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.08.2018 23.08.2018
Договор № 31/16.11.2018 г. за доставка и монтаж на обзавеждане на корпус за природни науки към ПМГ"Проф.Ем. Иванов" Кюстендил
Договор № 30/15.11.2018 г. за доставка и монтаж на оборудване на корпус за природни науки към ПМГ"Проф.Ем. Иванов" Кюстендил
РЕШЕНИЕ № 2/25.10.2018 г. за изменение на влязло в сила Решение № 1 от 08.10.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №1
РЕШЕНИЕ №1 / 08.10.2018 г.
РЕШЕНИЕ №1 / 08.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1 / 08.10.2018 г.
за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

File Size:
422.80 kB
Date:
08 Октомври 2018
Протокол №4 по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки
Протокол №4 по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки

Протокол №4
по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки
на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена поръчка
в процедура на публично състезание

File Size:
582.70 kB
Date:
08 Октомври 2018
Протокол №3 по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки
Протокол №3 по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки

Протокол №3
по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки
на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена
поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

File Size:
878.37 kB
Date:
08 Октомври 2018
Протокол №2 по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки
Протокол №2 по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки

Протокол №2
по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки
на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена поръчка
в процедура на публично състезание

File Size:
664.75 kB
Date:
08 Октомври 2018
Протокол №1 по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки
Протокол №1 по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки

Протокол №1
по чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки
на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за обществена
поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

File Size:
1.06 MB
Date:
08 Октомври 2018
Съобщение за отваряне на ценовите оферти по ОП - Обявление в АОП № 864189
Пояснителна записка към количествено стойностна сметка за обзавеждане
Техническа спецификация за обзавеждане
Техническа спецификация за оборудване
Образци на документи
Количествено-стойностни сметки - оборудване и обзавеждане
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към ПМГ"Проф.Ем. Иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване”; обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане”
 
 
Powered by Phoca Download