Новини

Педагогически специалисти от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил участваха в изнесено обучение на тема “Динамичен модел за прилагане на компетентностен подход в обучението“

На 28.07.2019 г. стартира обучение на тема „Динамичен модел за прилагане на компетентностен подход в обучението“ - 32 академични часа, 2 квалификационни кредита. Изпълнител на обучението е СНЦ "Образование и технологии" с обучител проф. д-р Румяна Папанчева. Участие в него взеха 24 педагогически специалисти от гимназията.
Съвременното училище изисква прилагане на компетентностен подход в образованието при работа в богата на технологии среда и нови форми, и методи на педагогическо взаимодействие между педагози и обучаеми. За осъществяване на тази комплексна задача трябва да се реализира динамичен модел, при който от съществено значение е педагогът да може да приложи най-правилния подход според конкретните условия и конкретните ученици. В хода на обучението се поставят акценти, както върху педагогическата страна на проблема, така и върху формирането на конкретни знания и умения за работа в богата на технологии среда.

По време на тренинг сесиите се осъществи работа по интердисциплинарни интерактивни задачи, както и работа с конкретни уеб-базирани приложения и облачни технологии. Програмата на курса включва темите: иновации в преподаването, оценяване и портфолио, проектно-базирано обучение и екипни задачи и форми на работа, използване на облачни технологии и уеб-базирани ресурси. Съчетават се тренинг сесии по творчески интердисциплинарни задачи и тренинг сесии за формиране на конкретни дигитални умения у учителите.
Обучението се проведе по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за профисионално развитие на педагогическите специалисти" (КПРПС), финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-
Din-model-

2019 2020 133PMG KN Logo 2019За учебната 2019/2020 година ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Кюстендил обявява свободни места в следните класове:

Информацията за свободните места можете да изтеглите от тук:

В началото на месец юли 2019 година ПМГ" Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил получи дарение от VMware.
VMware е глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност. Присъства на българския пазар вече 10 години.
Група специалисти, представители на VMware достави дарението в училището. То се състои от 15 лаптопа на 3 години - DELL Latitude-E7440 core i5/i7-(висок клас), с докинг станции, клавиатури, мишки, допънителни монитори и слушалки.
Наред с това получихме и два монитора 42" и средства за закупуване на още 4 телевизора LG-55".
Ръководството на ПМГ, преподавателският и ученическият колектив най - сърдечно благодарят на VMware и неговия екип, лично предоставил дарението на училището.

 

darenie-
darenie-
darenie-
darenie- mvare-
darenie- mvare-
darenie- mvare-
darenie- mvare-
darenie- mvare-
darenie- mvare-
darenie- mvare-
darenie- mvare-