Новини

На 1 април 2017 година в Благоевград се проведе регионалния кръг на състезанието за правопис на английски език Spelling Bee. Виктория Димитрова, ученичка от 5 б клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов” успя да се класира за националния кръг на състезанието, което ще се проведе на 6 май 2017 в София. Тя също ще участва в летен езиков лагер във град Банско през юли. За втора поредна година представител на ПМГ се класира за национален кръг, като победител миналата година беше Яница Димитрова.
Регионалните кръгове се проведоха в осем града в страната, като Благоевград бе домакин на училищата - участници от Благоевградска и Кюстендилска област. 64 финалисти от училищните кръгове от 4, 5, 6 и 7 клас се състезаваха в два етапа. В първия етап- заелите второ място, а във втория- заелите първо място. Във всеки етап участниците се състезаваха в три кръга- спелуване на дума на английски език, превод и спелуване на дума от български на английски език и спелуване на непозната дума на английски език.

На 16 март от 14.00 часа в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Kюстендил официално бе открит първият за областта клуб „Кариера”, който функционира от месец октомври 2016 година.

Клубът е съз­да­ден в из­пъл­не­ние на Про­ект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нан­си­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве. Прог­ра­ма­та за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те на ни­во учи­ли­ще е из­гот­ве­на в из­пъл­не­ние на дей­нос­ти­те, съг­лас­но До­го­вор № Д03-156 от 23.06.2016 год., сключен меж­ду Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и ДЗЗД „Ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не 2020“ за из­пъл­не­ние на об­щес­т­ве­на по­ръч­ка с пред­мет „Съз­да­ва­не на Прог­ра­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те на ни­во учи­ли­ще“.

Виж повече: Откриване на клуб " Кариера"

От сайта - Децата ни

Подходящо ли е училището за детето ви?

Не само училищата се различават помежду си, но и учениците също. Ето защо родителите трябва да имат предвид, че училище, което напълно пасва на едно дете, може да не е толкова добро за друго.

Някои ученици са истински математически гении, но се измъчват при изучаване на чужд език или обратно.

Много училища се гордеят с добри резултати на зрелостните изпити, обаче абсолютните числа нищо не могат да кажат по какъв начин се отнасят и подкрепят по-слабите ученици. Ако родителите разчитат само на сухи данни, то децата им могат да се окажат в училище, в което са непрекъснато под голям натиск – постоянното отсяване и „високата летва“, страхът от отпадане могат да бъдат вредни за много ученици.

В някои училища в родителите се създава впечатление, че учителите много силно разчитат на тях по отношение на помощта с домашните задачи. Но не всеки родител може да се справи с това. Преди да изпратите детето си в дадено училище, се поинтересувайте какво се очаква от родителите: обща подкрепа или конкретна помощ?

Родители, чиито деца вече ходят в дадено училище, могат да дадат ценно мнение какво, всъщност, се случва. Например, наистина ли училището се опитва да установи контакт с родителите, когато детето започва да се учи по-зле, а не пред свършен факт, когато то вече постоянно получава лоши оценки.

Можете да разгледате класация на топ 100 училища в България за 2016 година спрямо 2015 по данни от резултатите на матурата по български език в 12 клас (източник МОН).

Виж повече: 100-те най-добри училища в България – класация