Новини

 „Гората е живот“ – това е мотото, под което премина традиционната Седмица на гората през 2017 година.

Учениците от ПМГ " Проф. Ем. Иванов" се включиха в инициативите, посветени на седмицата на гората

На 6 април 2017 година учениците от XI в клас с класен ръководител Радка Павлова засадиха в двора на училището четири липи и три брезички.

На 1 април 2017 година в Благоевград се проведе регионалния кръг на състезанието за правопис на английски език Spelling Bee. Виктория Димитрова, ученичка от 5 б клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов” успя да се класира за националния кръг на състезанието, което ще се проведе на 6 май 2017 в София. Тя също ще участва в летен езиков лагер във град Банско през юли. За втора поредна година представител на ПМГ се класира за национален кръг, като победител миналата година беше Яница Димитрова.
Регионалните кръгове се проведоха в осем града в страната, като Благоевград бе домакин на училищата - участници от Благоевградска и Кюстендилска област. 64 финалисти от училищните кръгове от 4, 5, 6 и 7 клас се състезаваха в два етапа. В първия етап- заелите второ място, а във втория- заелите първо място. Във всеки етап участниците се състезаваха в три кръга- спелуване на дума на английски език, превод и спелуване на дума от български на английски език и спелуване на непозната дума на английски език.

На 16 март от 14.00 часа в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Kюстендил официално бе открит първият за областта клуб „Кариера”, който функционира от месец октомври 2016 година.

Клубът е съз­да­ден в из­пъл­не­ние на Про­ект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нан­си­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве. Прог­ра­ма­та за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те на ни­во учи­ли­ще е из­гот­ве­на в из­пъл­не­ние на дей­нос­ти­те, съг­лас­но До­го­вор № Д03-156 от 23.06.2016 год., сключен меж­ду Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и ДЗЗД „Ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не 2020“ за из­пъл­не­ние на об­щес­т­ве­на по­ръч­ка с пред­мет „Съз­да­ва­не на Прог­ра­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те на ни­во учи­ли­ще“.

Виж повече: Откриване на клуб " Кариера"