Новини

На 16 март от 14.00 часа в ПМГ „Проф. Емануил Иванов” Kюстендил официално бе открит първият за областта клуб „Кариера”, който функционира от месец октомври 2016 година.

Клубът е съз­да­ден в из­пъл­не­ние на Про­ект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нан­си­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве. Прог­ра­ма­та за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те на ни­во учи­ли­ще е из­гот­ве­на в из­пъл­не­ние на дей­нос­ти­те, съг­лас­но До­го­вор № Д03-156 от 23.06.2016 год., сключен меж­ду Ми­нис­тер­с­т­во на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и ДЗЗД „Ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не 2020“ за из­пъл­не­ние на об­щес­т­ве­на по­ръч­ка с пред­мет „Съз­да­ва­не на Прог­ра­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те на ни­во учи­ли­ще“.

Виж повече: Откриване на клуб " Кариера"

От сайта - Децата ни

Подходящо ли е училището за детето ви?

Не само училищата се различават помежду си, но и учениците също. Ето защо родителите трябва да имат предвид, че училище, което напълно пасва на едно дете, може да не е толкова добро за друго.

Някои ученици са истински математически гении, но се измъчват при изучаване на чужд език или обратно.

Много училища се гордеят с добри резултати на зрелостните изпити, обаче абсолютните числа нищо не могат да кажат по какъв начин се отнасят и подкрепят по-слабите ученици. Ако родителите разчитат само на сухи данни, то децата им могат да се окажат в училище, в което са непрекъснато под голям натиск – постоянното отсяване и „високата летва“, страхът от отпадане могат да бъдат вредни за много ученици.

В някои училища в родителите се създава впечатление, че учителите много силно разчитат на тях по отношение на помощта с домашните задачи. Но не всеки родител може да се справи с това. Преди да изпратите детето си в дадено училище, се поинтересувайте какво се очаква от родителите: обща подкрепа или конкретна помощ?

Родители, чиито деца вече ходят в дадено училище, могат да дадат ценно мнение какво, всъщност, се случва. Например, наистина ли училището се опитва да установи контакт с родителите, когато детето започва да се учи по-зле, а не пред свършен факт, когато то вече постоянно получава лоши оценки.

Можете да разгледате класация на топ 100 училища в България за 2016 година спрямо 2015 по данни от резултатите на матурата по български език в 12 клас (източник МОН).

Виж повече: 100-те най-добри училища в България – класация

На 11.06.2016 година в София се проведе националния кръг на състезанието Лингвистично кенгуру. ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - град Кюстендил бе представена от четирима участници. Трима от тях са сред победителите - Калоян Димитров от 6 б клас, Яница Димитрова, също ученичка от 6 б клас и Беатрис Начева от 9 а клас. И тримата са на трето място в националното класиране. Янита Ангелова от 10 б клас също се представи достойно в нейната възрастова група. Награждаването ще бъде на 25.06.2016 година в София. Да  честитим на победителите и да им пожелаем бъдещи успехи

 

На 29.02.2016 година се проведе училищния кръг на състезанието по правопис на английски език Spelling Bee. Участваха ученици от 5, 6 и 7 клас. Победители са Яница Димитрова и Калоян Димитров от 6 Б клас. Те ще участват в регионалния кръг на състезанието, което ще се проведе на 26.03.2016 година в Благоевград. Пожелаваме им успех!

На 26.06.2016 година в Благоевград се проведе регионалния кръг на състезанието за правопис на английски език Spelling Bee. Участниците от ПМГ - Яница Димитрова и Калоян Димитров се представиха достойно, като Яница Димитрова се класира за участие в националния кръг, който ще се проведе в София на 23.04.2016 година. Пожелаваме успех!

 На 14.11.2015 година, в град Велико Търново се проведе Есенното национално състезание по физика. Учениците Станислав Петров, Симона Чалъкова и Васко Милчов от Природоматематическата гимназия, гр. Кюстендил, участваха и се представиха отлично. Станислав Петров от 11 клас е сред първите в страната и взе достойната трета награда.
Радостина Гергинова и Симона Чакърова – ученички в 7 клас на Природоматематическата гимназия, гр. Кюстендил, участваха в трета Олимпиада по експериментална физика, която се проведе на 31 октомври 2015 г.

  Радостина завоюва специалната награда за седмокласници, за което получи сертификат и награда. Олимпиадата организираха Софийският клон на Съюза на физиците в България съвместно с Дружеството на физиците на република Македония,в СОУ Гоце Делчев, Куманово, Република Македония.