Open menu

 1. Тема на обучението

 НП" Бизнесът преподава", Модул 2: Учители в предприятия

 2. Място на провеждане

 Онлайн и присъствено в Техно Логика ЕАД-гр.София

 3. Период на провеждане

 30.03.2023г. и 21.04.2023г.-онлайн, 11.04.2023г.-присъствено
 4. Начален и краен час  30.03. и 21.04.2023г- от 14:30ч. до 16:00ч. и на 11.04.2023г.- от 10:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

 5. Наименование на обучителната организация

 Техно Логика ЕАД-гр.София

 6. Брой на педагогическите специалисти заявили желание да участват

 6