1. Тема на обучението

 Училище в облака:административно управление

 2. Място на провеждане

 Онлайн

 3. Период на провеждане

 29, 30 и 31-ви март 2023г.

 4. Начален и краен час

 от 15:00-18:00ч.

 5. Наименование на обучителната организация

 Център за твореческо обучение

 6. Брой на педагогическите специалисти заявили желание да участват

 2