Open menu

 1.Тема на обучението

 Форми и методи за изграждане на умения и нагласи за саморегулирано учене на учениците от ПМГ“ Проф.Емануил Иванов“

 2. Място на провеждане

 ПМГ“ Проф.Емануил Иванов“/конферентна зала

 3. Период на провеждане

 28.03.2023г.

 4. Начален и краен час

 от 14:00-16:15ч.

 5. Наименование на обучителната организация

 Институт за изследвания в образованието

 6. Брой на педагогическите специалисти заявили желание да участват

 45