Държавен план прием в ПМГ за учебната 2020/2021 година

За новата учебна 2020/2021 година в ПМГ ще бъдат приети ученици в Vклас: 2 паралелки - 52 ученика  и в  VIII клас: четири паралелки - 104 ученика.

Предлагаме Ви да се запознаете със заповед № РД 06-120/29.04.2020. на началника на РУО – Кюстендил (с приложения), относно утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на Кюстендил, както следва: