Проект " Покрепа за успех"

През месец юли и август 2019 година по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

в ПМГ " Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил няма планирани дейности на групите.

Съобщението може да видите тук: