Съобщение за прием в пети клас за учебната 2019/2020 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

 РЪКОВОДСТВОТО НА ПМГ „ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ПО ОБЯВЕНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО НЯМА НЕЗАЕТИ МЕСТА.

 ПМГ - Кюстендил