Алтернативите Ви след ПМГ

Изборът на училище, професия и работно място определят посоката на житейския път на всеки човек
Завършвайки Природоматематическа гимназия имате богати възможности за избор на бъдеща професия

 


-    Професионална група: Математика и информатика: системен програмист; програмист; икономист-информатик; организатор Интернет приложения

-    Професионална група: Технически науки: направления - електротехника; електроника и автоматика; компютърни системи; телекомуникации; мехатроника – интелигентни производствени системи; транспорт – .виационен техник, корабостроителен техник, летец-пилот; химико-технологични  дейности; астрономия; биотехнолог; лаборант

 

-    Професионална група: Математика и изкуства: - компютърен аниматор; графичен дизайнер; аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти; инженерен дизайн – дизайн на транспортни средства, дизайн на рекламни продукти, дизайн на тримерни среди, дизайн на промишлени изделия, дизайн на текстил и облекло.

 

profesii 06

 

 -    Професионална група: Архитектура и строителство – архитекура; строителство на сгради и съоръжения; транспортно строителство; хидротехническо строителство; геодезия; проектиране и експлоатация на газопреносни системи

     

                                                                                   
-    Професионална група: Стопанско управление, администрация и право – финанси – банкиране, финансови пазари, застраховане и осигуряване, корпоративни финанси, фондове, данъчна политика; търговски представител; управление на човешките ресурси; сътрудник маркетингови дейности; фирмен мениджър; офис-мениджър; сътрудник по управление на индустриални отношения; данъчен и митнически посредник; юрист


-    Професионална група: Здравеопазване – лекар; лекар по дентална медицина; фармацевт; кинезитерапевт; рехабилитатор; медицинска сестра


-    Професионална група: Хуманитарни и социални науки – Направления – педагогика; журналистика; психология; политология; чужди езици; социални услуги – учител, външнополитически и вътрешнополитически експерти; психолог; преводач; помощник-възпитател; социален работник; сътрудник социални дейности; посредник на трудовата борса; библиотекар

 

 

 

 

 

 

     Професионална група: Обществена сигурност, безопасност, военно дело и отбрана  ведомства за сигурност – МВР, Министрество на отбраната; Пожарно дело; Военоморски сили

  


-    Професионална група: Ветеринарна медицина и опазване на околната среда; горско и рибно стопанство – ветеринарен лекар; еколог; ландшафтен архитект; експерти в системата на Българската агенция по безопасност на храните; научни работници

 


-  

 

 

 

 

 Професионална група: Хотелиерство, туризъм – организатор на туристическа агентска дейност; инструктор по спортно-туристическа дейност; екскурзовод