В ПМГ "Проф. Ем. Иванов" е разработен П Л А Н за дейностите по безопасност на движението за учебна 2019/2020 година с ОСНОВНА ЦЕЛ: Спазване на правилата за движение по пътищата и намаляване броя на пострадалите деца в пътнотранспортни произшествия.